załączniki:
 
 
 
 
 
 
Bolesławiec 29.07.2021    
Centrum Specjalistyczne BIOMED
ul. Piaskowa15 5-700 Bolesławiec
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
Centrum Specjalistyczne BIOMED Borowscy -Spółka Jawna
zaprasza do złozenia oferty, 
w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego
Zakup mammografu cyfrowego wraz z dostawą, instalacją, serwisowaniem oraz szkoleniem personelu w ramach realizacji
zadania pn.: Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy, w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowa Strategia Onkologiczna”
ZAŁĄCZNIKI:
1) Formularz oferty    (złożyć wypełniony) 
2) Formularz cenowy (wypełniony załączyć do oferty)
3) Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami (wypełniony załączyć do oferty)
3A.   Warunki gwarancji i serwisu oferowanego sprzętu (wypełniony załączyć do oferty) 4.)    Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wypełniony załączyć do oferty) 5.)    Projekt umowy dostawy.
           
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 
Centrum Specjalistyczne BIOMED Borowscy Spółka Jawna, ul. Piaskowa 15, 59-700 Bolesławiec NIP 6121693086    REGON 231184107 strona internetowa: www.csbiomed.pl
Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Link do strony internetowej Zamawiającego, na którym będzie opublikowane zapytanie ofertowe oraz będą publikowane zmiany i wyjaśnienia do zapytania ofertowego oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z zapytaniem ofertowym: https://csbiomed.pl/
1.
 Ogólne informację dotyczące przedmiotowego zapytania ofertowego. 
1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Uzasadnienie: Powodem braku podziału na części jest zamówienie systemu sprzętu medycznego, który musi być ze sobą kompatybilny. Ponadto zamawiany mammograf stanowi jedną całość.
2. Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych.
W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę/producenta, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów - Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwania Zamawiającego. 
Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. 
Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, rozmiar – (wyłącznie w przypadku dopuszczanej przez Zamawiającego różnicy: +/-), bezpieczeństwo, wytrzymałość, postać, dawkę, itp.
W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu j/w - natomiast nie dopuszcza zaoferowania przedmiotu o innych właściwościach i funkcjonalności - niż określone w zapytaniu ofertowym. 
Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, Zamawiający przyjmie, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej lub sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia przez wykonawcę.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczania się w walutach obcych.
5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
6. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację dostaw.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w zapytaniu ofertowym.
9. Zamawiający zastrzega, że najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.
10. W celu zapewnienia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od wykonawcy przedłożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia w/w dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
2.
 Opis przedmiotu zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest: Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammograf, w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowa Strategia Onkologiczna” wraz z dostawą, instalacją, serwisowaniem oraz szkoleniem personelu w zakresie obsługi sprzętu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1, 2, 3, 3A, 5 do zapytania ofertowego.
3.
 Termin realizacji zamówienia 
Zamówienie należy zrealizować w terminie: do 4 tygodni od podpisania umowy Dostawa przedmiotu zamówienia bezpośrednio do siedziby Zamawiającego. 
Centrum Specjalistyczne BIOMED Borowscy Spółka Jawna, ul. Piaskowa 15, 59-700 Bolesławiec , gabinet  numer 26
Szczegółowy opis realizacji zamówienia ujęty został w Załączniku nr 5 do zapytania ofertowego – projekcie umowy.
4.
 Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 
1. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawcy zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów: 
1.1. Oświadczenia Wykonawcy, że oferowany wyrób medyczny spełnia wymogi:
a) Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 186 ze zmianami) - w tym posiada ważne i aktualne na dzień otwarcia ofert dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie RP m.in. (jeżeli dotyczy) Deklaracje Zgodności, Certyfikat CE, Certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną, instrukcję używania wyrobu, dokument potwierdzający, że oferowany wyrób medyczny został zgłoszony/wpisany do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu lub dokonano powiadomienia o wyrobie w trybie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych lub
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG.
W przypadku gdy przedmiot zamówienia nie wymaga spełniania powyższego warunku należy wyraźnie zaznaczyć to w składanej ofercie oraz wskazać przedmiot zamówienia którego dotyczy. 
Na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy, dokumenty potwierdzające spełnienie powyższego wymogu
1.2. Katalog lub prospekt lub folder w języku polskim W ZAKRESIE PUNKTOWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – KRYTERIUM OCENY OFERT zaoferowanego przedmiotu zamówienia - zawierający opis oraz parametry potwierdzające wymagania postawione przez Zamawiającego w zał. nr 3 do zapytania ofertowego w oparciu o które została przygotowana oferta, w zakresie punktowanych parametrów technicznych. W katalogu/prospekcie/folderze należy wyraźnie zaznaczyć, których pozycji opisu przedmiotu zamówienia (Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego) dotyczy dany zapis.
W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży ww. dokumentów albo złożone dokumenty nie potwierdzą zaoferowanych parametrów, a Wykonawca wskaże i oświadczy w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego że, oferuje dany parametr, Zamawiający nie odrzuci oferty, ale uzna, że oferowany asortyment posiada minimalny oceniany parametr i  przyzna w tym zakresie 0 pkt. W przypadku, gdy suma punktów będzie wynosiła 0, wówczas Zamawiający nie będzie dokonywał przeliczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w pkt. 15.2.2 zapytania ofertowego, tylko przyzna od razu 0 punktów.
1.3. Warunki gwarancji i serwisu oferowanego sprzętu – Załącznik nr 3A do zapytania ofertowego
1.4. Świadectwo autoryzacji serwisu potwierdzone przez producenta urządzenia. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia Wykonawcy dotyczące zapewnienia autoryzowanego serwisu
2. Zamawiający zastrzega, że jeżeli Wykonawca, nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. W przypadku, o którym mowa powyżej, wezwania do uzupełnienia nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia zapytania ofertowego. 
3. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych. 
5. Warunki udziału w postępowaniu. Podstawy wykluczenia 
1. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.
2. Z postępowania wyklucza się wykonawcę:
2.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnejlub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
2.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu zuiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
2.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
2.5. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymiwykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
2.6. jeżeli, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lubpodmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6. Oferta wspólna 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Zapisy zapytania ofertowego dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt. 1.
4. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa pkt. 1. została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:
5.1. partnerzy ustanawiają i wskazują pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w zapytaniu ofertowym alboreprezentowania w zapytaniu ofertowym i zawarcia umowy. Zaleca się, aby pełnomocnikiem (liderem) był jeden z partnerów
5.2. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich partnerów
5.3. składając ofertę wspólną należy złożyć do oferty oświadczenie wskazujące, która część zamówienia będzie realizowana przez poszczególne podmioty konsorcjum
5.4. wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (lidera)  konsorcjum
7.
 Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komuniko   wał się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób, niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. Sposób i zasady złożenia oferty. Wyjaśnienia treści Zapytania Ofertowego.
1. Informacje ogólne. 
1.1. Oświadczenia, wszelkie dokumenty, przedmiotowe środki dowodowe, z wyłączeniem oferty sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. (formaty danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .xls, .xlsx).
1.2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, przekazywane w zapytaniu ofertowym, sporządza się w postaci elektronicznej w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o którym mowa poniżej.
1.3. Wszelkiego rodzaju dokumenty w tym również oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
1.4. W niniejszym zapytaniu ofertowym, złożenie oferty następuje pisemnie. Ofertę należy złożyć w taki sposób, aby zapewniona była jej nienaruszalność, a także nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione. Kopertę należy zaadresować podając: dane adresowe WYKONAWCY oraz Zamawiającego: 
Centrum  Specjalistyczne BIOMED Borowscy Spółka Jawna ul. Piaskowa 15, 59-700 Bolesławiec
Oferta do zapytania ofertowego Nr ref. 1/ZP/2021
Zakup Mammografu i dostawa.
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
1.5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (z wyłączeniem złożenia oferty).
1.6. Dokumenty elektroniczne przekazuje się w zapytaniu ofertowym za pomocą poczty elektronicznej na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (nie dotyczy złożenia oferty). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem znaku sprawy – 1/ZP/2021
1.7. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informację stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
1.8. Dokumenty elektroniczne w zapytaniu ofertowym muszą spełniać łącznie następujące wymagania
być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych,
umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym
umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.
1.9. Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu służące do odbioru dokumentów elektronicznych muszą umożliwiać identyfikację podmiotów przekazujących te dokumenty elektroniczne oraz ustalenie dokładnego czasu i daty ich odbioru.
1.10. Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożenie innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią (nie dotyczy złożenia oferty).
2. Wszystkie dokumenty elektroniczne (nie dotyczy złożenia oferty oraz złożenia wniosku o wyjaśnienie zapytania ofertowego) przekazywane w niniejszym zapytaniu ofertowym muszą zostać podpisane kwalifikowanym podpisem zaufanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (to również jest podpis elektroniczny, zapisany w cyfrowej warstwie nowego dowodu osobistego)
3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami.
a) w zakresie przedmiotu zamówienia: Joanna Abbott,  specjalista ds. statystyki i rozliczeń usług medycznych e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
b) w zakresie procedury zamówień publicznych: Joanna Abbott, specjalista ds. statystyki i rozliczeń usług medycznych, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane zapytania, dotyczące wyjaśnienia treści prowadzonego postępowania.
5. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści Zapytania Ofertowego.
6. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek (zapytanie) o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Zamawiający nie udzieli odpowiedzi w terminie o którym mowa powyżej, przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
7. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie Zapytania Ofertowego nie wpłynie w terminie, o którym mowa w pkt. 5, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień oraz obowiązku przedłużania terminu składania ofert.
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku (zapytań), o których mowa w pkt. 5
9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (odpowiedziami), Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego zapytania ofertowego tj. https://csbiomed.pl
10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego Zamawiający udostępnia na dedykowanej stronie internetowej tj. https://csbiomed.pl na stronie danego postępowania.
11. W przypadku gdy zmiany treści zapytania ofertowego są istotne dla sporządzenia ofert lub wymagają od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą zapytania ofertowego i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą zapytania ofertowego i przygotowanie oferty. Natomiast gdy zmiany treści zapytania ofertowego prowadziłyby do istotnej zmiany charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności prowadziłyby do znacznej zmiany zakresu zamówienia, zamawiający unieważni postępowanie.
8. Wymogi dotyczące wadium. 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9.
 Termin związania ofertą. 
1. Termin związania ofertą do dnia 09.11.2021r. 
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany okres, nie dłuższy niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Brak pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, spowoduje odrzucenie oferty wykonawcy.
10. Opis sposobu przygotowania ofert. 
1. Wykonawca sporządza ofertę zgodnie z Zapytaniem Ofertowym.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych wzorów dokumentów istotnych zmian, bez zgody Zamawiającego.
4. Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
5. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty  musi bezpośrednio wynikać   z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub umowa spółki cywilnej w przypadku spółek cywilnych), to do oferty należy dołączyć oryginał lub notarialnie potwierdzony odpis takiego pełnomocnictwa, wystawionego do reprezentowania Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione. W przypadku przedkładania pełnomocnictwa w trakcie zapytania ofertowego (tzn. nie z ofertą) wówczas należy dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektroniczne poświadczenie zgodności kopii z okazanym dokumentem, dokonane przez notariusza, który opatruje ten dokument bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. Elektronicznego poświadczenia przez notariusza nie opatruje się pieczęcią notariusza (art. 97 § 2 ustawy prawo o notariacie). Pełnomocnictwo musi być wystawione przez osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy.
6. Zamawiający informuje, iż protokół wraz załącznikami (oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski i inne dokumenty oraz informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa) są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania z tym, że oferty wraz z załącznikami udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert. Po otwarciu ofert, na wniosek zainteresowanego, zamawiający udostępni, dokumenty podlegające udostępnieniu.
7. Za tajemnice przedsiębiorstwa uznaje się tylko takie informacje, które łącznie spełniają trzy przesłanki:
a) zastrzeżenie dotyczy informacji o określonym charakterze, tj. technicznym, technologicznym, organizacyjnym przedsiębiorstwa lub stanowią inne informacje posiadające wartość gospodarczą,
b) zastrzeżone informacje jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób,
c) uprawniony do korzystania z zastrzeżonych informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.
W związku z przytoczoną powyżej definicją, wykonawca musi wykazać na etapie składania ofert (jeśli zastrzegł jakieś informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa), że zastrzeżone informacje rzeczywiście stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W tym celu należy przedstawić wiarygodne dokumenty, jak np. wewnętrzne procedury obowiązujące w przedsiębiorstwie, przykłady umów z kontrahentami potwierdzające ochronę poufności itp. W przypadku gdy wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający będzie miał prawo do odtajnienia tych informacji. Zastrzeżenie przez wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności.
8. W związku z powyższym wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego punktu formularza ofertowego (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem: „tajemnica przedsiębiorstwa”
9. Zaleca się zachować kopie złożonych w ofercie dokumentów.
11.
Zawartość oferty. Złożona oferta musi zawierać.
1. wypełniony załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz oferty
2. wypełniony formularz cenowy – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
3. wypełniony formularz opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
4. wypełniony formularz warunki gwarancji i serwisu oferowanego sprzętu – załącznik nr 3A do zapytania ofertowego
5. Świadectwo autoryzacji serwisu potwierdzone przez producenta urządzenia. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia Wykonawcy dotyczące zapewnienia autoryzowanego serwisu.
6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
7. Oświadczenia Wykonawcy, że oferowany wyrób medyczny spełnia wymogi:
Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 186 ze zmianami) - w tym posiada ważne i aktualne na dzień otwarcia ofert dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie RP m.in. (jeżeli dotyczy) Deklaracje Zgodności, Certyfikat CE, Certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną, instrukcję używania wyrobu, dokument potwierdzający, że oferowany wyrób medyczny został zgłoszony/wpisany do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu lub dokonano powiadomienia o wyrobie w trybie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych lub
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG.
W przypadku gdy przedmiot zamówienia nie wymaga spełniania powyższego warunku należy wyraźnie zaznaczyćto w składanej ofercie oraz wskazać przedmiot zamówienia którego dotyczy. 
Na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy, dokumenty potwierdzające spełnienie powyższego wymogu.
8. Katalog lub prospekt lub folder w języku polskim W ZAKRESIE PUNKTOWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – KRYTERIUM OCENY OFERT zaoferowanego przedmiotu zamówienia - zawierający opis oraz parametry potwierdzające wymagania postawione przez Zamawiającego w zał. nr 3 do zapytania ofertowego w oparciu o które została przygotowana oferta, w zakresie punktowanych parametrów technicznych. W katalogu/prospekcie/folderze należy wyraźnie zaznaczyć, których pozycji opisu przedmiotu zamówienia (Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego) dotyczy dany zapis. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży ww. dokumentów albo złożone dokumenty nie potwierdzą zaoferowanychparametrów, a Wykonawca wskaże i oświadczy w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego, że oferuje dany parametr, Zamawiający nie odrzuci oferty, ale uzna, że oferowany asortyment posiada minimalny oceniany parametr i przyzna w tym zakresie 0 pkt. W przypadku, gdy suma punktów będzie wynosiła 0, wówczas Zamawiający nie będzie dokonywał przeliczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w pkt. 15.2.2 zapytania ofertowego, tylko przyzna od razu 0 punktów.
9. odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 
10. pełnomocnictwa – jeżeli niezbędne.
  
12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Centrum Specjalistyczne BIOMED Borowscy Spółka Jawna, ul.
Piaskowa 15, 59-700 Bolesławiec pokój numer 26  , w terminie do dnia 12-08-2021 do godz. 12:00.
2. Osoby upoważnione do odbioru ofert: 
a) Joanna Abbott
b) Marcin Maciejewski
3. Złożenie oferty w miejscu innym, niż wyżej opisane może skutkować nie dotarciem oferty do komisji przetargowej w terminie wyznaczonym na składanie ofert z winy Wykonawcy. Oferta taka, jako złożona po terminie, nie będzie brała udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym.
4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 12-08-2021 o godz. 12:30, adres jw. Otwarcie ofert jest jawne
5. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
6. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej https://csbiomed.pl na stronie danego postępowania, informacje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie danego postępowania, znajdującej się pod adresem wskazanym https://csbiomed.pll informację z otwarcia ofert tj: nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; cenach zawartych w ofertach.
13. Opis sposobu obliczenia ceny. 
1. Oferowana przez Wykonawcę cena oferty to cena brutto.
2. Przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający będzie obowiązany zapłacić. Wykonawca składający ofertę jest obowiązany uwzględnić w cenie podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszelkiego rodzaju opłaty i koszty związane z dostawą: wartość oferowanego przedmiotu zamówienia, koszty transportu loco Zamawiającego, koszty ubezpieczenia w kraju i za granicą, wszystkie rabaty, upusty, podatki i inne, jeżeli występują. Ceną oferty jest więc cena brutto, czyli całkowita wartość, jaką Zamawiający zapłaci za realizację umowy.
3. Zaokrąglenia cen w złotych w Formularzu cenowym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) w kolumnach Wartość netto,  Wartość brutto należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do wykonania prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy, związanych z błędem skalkulowania ceny lub pominięciem w wycenie elementów niezbędnych do wykonania zamówienia.
5. Cenę oferty należy obliczyć zgodnie z wzorem: cena netto x ilość = wartość netto + wartość VAT = wartość brutto. (Wartość netto, Wartość podatku VAT i Wartość brutto muszą być przedstawione z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).
14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, znaczenie kryteriów, 
sposób oceny ofert.
1. Ocena ofert z postępowania zostanie dokonana wg niżej opisanych zasad.
2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i jego znaczeniem: 
1) Oferowana cena brutto oferty: 50%.
W ramach tego kryterium istnieje możliwość uzyskania max. 50 punktów. 
Sposób wyliczenia uzyskanych punktów, wg następującego wzoru: 
                                                wartość brutto oferty o najniższej cenie
ilość pkt. za cenę oferty = __________________________________ X 50 
                                                     wartość brutto oferty badanej 
W kryterium cena – oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów (zaokrąglenie zgodnie z zasadami matematyki)
2) Oferowane parametry techniczne: 50%
W ramach tego kryterium istnieje możliwość uzyskania max. 50 punktów
Przy obliczaniu punktów w tym kryterium, zastosowany będzie poniższy wzór:
                                               wynik uzyskany przez badaną ofertę w ramach kryterium                                                                       „Parametry techniczne” 
Parametry techniczne = ____________________________________________________ X 50 
100 (maksymalna ilość możliwych do zdobycia pkt.)
Do oferty należy załączyć Katalog lub prospekt lub folder w języku polskim W ZAKRESIE PUNKTOWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – KRYTERIUM OCENY OFERT zaoferowanego przedmiotu zamówienia - zawierający opis oraz parametry potwierdzające wymagania postawione przez Zamawiającego w zał. nr 3 do zapytania ofertowego w oparciu o które została przygotowana oferta, w zakresie punktowanych parametrów technicznych. W katalogu/prospekcie/folderze należy wyraźnie zaznaczyć, których pozycji opisu przedmiotu zamówienia (Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego) dotyczy dany zapis.
W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży ww. dokumentów albo złożone dokumenty nie potwierdzą zaoferowanych parametrów, a Wykonawca wskaże i oświadczy w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego że, oferuje dany parametr, Zamawiający nie odrzuci oferty, ale uzna, że oferowany asortyment posiada minimalny oceniany parametr i przyzna w tym zakresie 0 pkt. W przypadku, gdy suma punktów będzie wynosiła 0, wówczas Zamawiający nie będzie dokonywał przeliczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w pkt. 15.2.2 zapytania ofertowego, tylko przyzna od razu 0 punktów.
UWAGA!  Opis sposobu przyznawania punktów w poszczególnych kryteriach zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 
3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów. Przy dokonywaniuwyboru oferty Zamawiający stosował będzie wyłącznie kryteria określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
4. W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał poduwagę cenę brutto.
5. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom w zapytaniuofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określoną w zapytaniu ofertowym. Jeżelitermin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. Jeżeli wykonawca, nie wyrazi pisemnej zgody na wybór jego oferty, oferta wykonawcy zostanie odrzucona. W takim przypadku zamawiający zwróci się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzić będą przesłanki do unieważnienia zapytania ofertowego.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożylioferty, o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
c) unieważnieniu postępowania, - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 2. nastronie internetowej postępowania, pod adresem https://csbiomed.pl
16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Zamawiający nie wymaga wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, ogólne wa  - 
runki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę
na takich warunkach.
1. Umowa zostanie zawarta na warunkach zawartych w projekcie umowy, która stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w postanowieniach umowy. Możliwość dokonania zmian zostałaujęta w projekcie umowy. 
18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udziele  - nie zamówienia.
1. Środki ochrony prawnej przysługują zgodnie z zapisami niniejszego Rozdziału.
2. Protest wnosi się bezpośrednio do Zamawiającego, który zobowiązuje się do ponownego rozpatrzenia oprotestowanejczynności lub zaniechanej czynności w terminie 7 dni od dnia złożenia protestu. O podjętej decyzji Zamawiający niezwłocznie poinformuje stronę, która wniosła protest na działanie lub zaniechania działania Zamawiającego.
Rozstrzygnięcie jest ostateczne.
3. Protest przysługuje na:
a) zaniechanie czynności w zapytaniu ofertowym, do której zamawiający był obowiązany;
b) czynność zamawiającego niezgodnej z warunkami niniejszego zapytania ofertowego.
4. Protest powinien wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność zwarunkami zapytania ofertowego, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Pisma w postępowaniu protestacyjnym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej lub w postacielektronicznej, z tym że protesty, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. 
7. Protest wnosi się:
a) w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób niż określona w zdaniu pierwszym powyżej.
b) wobec treści dokumentów zamówienia (w tym zapytania ofertowego), wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia dokumentów zamówienia na dedykowanej stronie internetowej Zamawiającego https://salve.pl 
c) wobec czynności innych niż określone w ppkt. a) i b), wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
19. Ochrona danych osobowych 
1. Obowiązek informacyjny po stronie Zamawiającego dotyczący danych osobowych wykonawców: Zamawiający wypełniając obowiązki związane z realizacją praw osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:
1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Specjalistyczne BIOMED Borowscy Spółka Jawna, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1.2. inspektorem ochrony danych osobowych w Jan Borowski e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ”Zakup mammografu cyfrowego wraz z dostawą, instalacją, serwisowaniem oraz szkoleniem personelu”.
1.3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w ramach prowadzonego zapytania ofertowego
1.4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy
1.5. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO
1.6. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych zzastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
1.7. nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
1.8. Obowiązek informacyjny po stronie zamawiającego dotyczący danych osób trzecich (pozyskanych przez Wyko - nawców i przekazanych Zamawiającemu – na podst. art. 14 RODO):
1.8.1. Wykonawca ubiegając się o zamówienie jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w zapytaniu ofertowym. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4)
1.8.2. Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO
1.9. Dla uzyskania przez Zamawiającego potwierdzenia, że osoby, których dane osobowe są przekazywane Zamawiającemu, dysponują już wskazanymi informacjami, jak również w celu właściwego zabezpieczenia i ochrony danych tych osób, z których Wykonawca będzie korzystał, przekazanych przez wykonawcę w ofercie celem uzyskania danego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia dotyczącego pozyskania przez wykonawcę danych osobowych od osób trzecich dla zapytania ofertowego. Wzór oświadczenia widnieje w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego
20. Pozostałe informacje Zamawiającego. 
1. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy w przypadku. gdy:
a) została złożona po terminie składania ofert,
b) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
c) jej treść jest niezgodna z warunkami zapytania ofertowego,
d) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
e) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
g) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawione omyłki,
h) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, 
i) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą,
2. Zamawiający unieważni zapytanie ofertowe w przypadku, gdy:
a) nie złożono żadnej oferty,
b) wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu,
c) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowie,
3. Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe przed upływem terminu do składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie zapytania ofertowego jest nieuzasadnione. 
4. O unieważnieniu zapytania ofertowego zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Zamawiający udostępnia również informację o unieważnieniu zapytania ofertowego na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://csbiomed.pl/
5. Zamawiający informuje, że w przypadku gdy nie można będzie wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w w/w sposób, zamawiający wówczas wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem pkt 7, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
7. Zamawiający poprawia w ofercie:
7.1. oczywiste omyłki pisarskie,
7.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
7.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian wtreści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
W przypadku, o którym mowa w pkt 7.3, zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.
8. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia o braku podstaw wykluczenia, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wezwie wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
8.1. a) oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
b) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
8.2. Wykonawca składa w/w dokumenty na wezwanie, o których mowa w pkt 8, aktualne na dzień ich złożenia.
8.3. Złożenie, uzupełnienie lub poprawienie oświadczenia o braku podstaw wykluczenia nie może służyć potwierdzeniuspełniania kryteriów selekcji.
8.4. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia o braku podstaw wykluczenia lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.
8.5. Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie o braku podstaw wykluczenia budzą wątpliwości zamawiającego,może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
9. Jeżeli zaoferowana cena lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zapytania ofertowego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub ich istotnych części składowych.
10. W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od:
10.1. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 9, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia,
10.2. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 9.
11. Wyjaśnienia, o których mowa w pkt 9, mogą dotyczyć w szczególności:
11.1. zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy,
11.2. wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług albo związanych z realizacją robót budowlanych
11.3. oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę 
11.4. zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564) lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie
11.5. zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
11.6. zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie
11.7. zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska
11.8. wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia podwykonawcy.
12. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy.
13. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną, podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny.
14. Zamawiający dokona zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 
15. Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem, o którym mowa w pkt 14 jeżeli, w zapytaniu ofertowym złożono tylko jedną ofertę. 
 
 
 
 
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 

Bolesławiec, dnia 12 sierpnia 2021 r.

Nr ref. 1/ZP/2021

Centrum Specjalistyczne BIOMED

Borowscy Spółka Jawna

ul. Piaskowa 15, 59-700 Bolesławiec


 

REGON: 231184107 NIP: 612-16-93-086


 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego

przedmiotem zamówienia jest:

Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy, w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowa Strategia Onkologiczna” wraz z dostawą, zainstalowaniem, serwisowaniem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi sprzętu, dwa mammografy cyfrowe.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  1. W terminie do 12 sierpnia 2021 r do godziny 12:00 do tj. do terminu składania ofert, do
    Centrum Specjalistycznego BIOMED

Borowscy Spółka Jawna

59-700 Bolesławiec, ul. Piaskowa 15

IV piętro, pokój nr 26

Oferta do zapytania ofertowego

Nr ref. 1/ZP/2021

Złożono 1 (jedną) ofertę, oferta wpłynęła w formie papierowej.

2 . Otwarcie oferty papierowej odbyło się w dniu 12 sierpnia 2021 r. o godz. 12:30 w pokoju nr 26

u Zamawiającego w:

Centrum Specjalistycznym BIOMED

Borowscy Spółka Jawna

59-700 Bolesławiec, ul. Piaskowa 15

IV piętro wieżowiec, pokój nr 26

3. Otwarcie oferty odbyło się bez udziału Wykonawców.

4. Podczas otwarcia oferty zostały odczytane następujące informacje:

1. Przedmiot zamówienia:

Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy, w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowa Strategia Onkologiczna” wraz z dostawą, zainstalowaniem, serwisowaniem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi sprzętu, dwa mammografy cyfrowe.

2. Rodzaj zamówienia:

Dostawy

3. Termin realizacji zamówienia:

Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Zapytania Ofertowego Zamawiający wymaga dostawy aparatu do placówki w Łodzi na własny koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy.

4. Warunki płatności:

Zgodnie z zapisami w załączniku nr 5 - umowa do zapytania ofertowego)

5. Kryteria oceny ofert:

Cena = 50 %

Parametry techniczne = 50 %

6. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:

615 000 zł brutto

7. Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu:

Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy

Wartość oferty brutto w PLN

Okres gwarancji

Złożono 1 ( jedną) ofertę

1

4RAD Sp. z o.o. Sp. K,
ul Suwak 4 lok. 110,
02- 676 Warszawa

612 240,00 zł
24 miesiące

podpis na oryginale

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 

Bolesławiec 16 sierpnia 2021r.

 

 

 

 

Centrum Specjalistyczne BIOMED

Borowscy Spółka Jawna

59-700 Bolesławiec

ul. Piaskowa 15

 

 

Dotyczy: Znak sprawy: 1/ZP/2021

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup mammografu cyfrowego wraz z dostawą, instalacją, serwisowaniem oraz szkoleniem personelu w ramach programu “Narodowa Strategia Onkologiczna”.

 

Na podstawie zasad PZP oraz wewnętrznych procedur Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

1.Informacje ogólne

W terminie do 12 sierpnia 2021 r do godziny 12:00 tj. do terminu składania ofert, do firmy Centrum Specjalistyczne BIOMED Borowscy S.J. 59-700 Bolesławiec, ul. Piaskowa 15, wpłynęła jedna oferta w formie papierowej.

Otwarcie oferty odbyło się w dniu 12 sierpnia 2021r. o godzinie 12.30 w siedzibie Centrum Specjalistycznego BIOMED Borowscy Sp. J w pomieszczeniu administracji (pokój nr 26).

 

2. Wybór oferty najkorzystniejszej wraz z uzasadnieniem:

Zamawiający udziela zamówienia w przedmiotowym postępowaniu Wykonawcy z najkorzystniejszym bilansem przyznanych punktów, tj.:

 

4RAD Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Suwak 4, lok.110

02-676 Warszawa

z ceną oferty brutto 612 240,00 zł, zgodną z wymaganiami Zamawiającego.

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

W wyniku oceny oferty, dokonanej w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert ww. Wykonawca uzyskał najkorzystniejszy bilans przyznanych punktów we wszystkich kryteriach oceny ofert.

Po zbadaniu złożonej oferty przez ww. Wykonawcę Zamawiający stwierdził, że:

1. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

2. Oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu. Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i złożył ofertę, którą to uznano za ofertę najkorzystniejszą tj. ofertę z najkorzystniejszym bilansem przyznanych punktów wg kryteriów oceny ofert przyjętych w przedmiotowym postępowaniu:

Cena –waga 50 % maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania to 50 punktów Parametry techniczne –waga 50 % maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania to 50 punktów Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania przez Wykonawcę wynosi 100,00 punktów

 

3. Informacja dotycząca wykonawców, którzy złożyli oferty

wraz z informacją na temat punktacji przyznanej ofertom w kryterium oceny ofert Streszczenie oceny złożonej oferty

 

Numer oferty

Wykonawca

Punktacja uzyskana w kryterium

Cena ofert brutto – waga 50%

Parametry techniczne – waga 50%

1

4RAD Sp. Z o.o., Sp.K.

ul. Suwak 4, lok.110

02-676 Warszawa

Cena oferty brutto – 50 pkt

Parametry techniczne – 50 pkt

Razem: 100 pkt

 

 

 

 

4. Termin i miejsce podpisania umowy

Zamawiający informuje, że Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie przekazane (przesłane) Wykonawcy, który złożył ofertę pocztą elektroniczną na adres podany w ofercie Wykonawcy.


Preferowane miejsce i termin podpisania umowy:

u Zamawiającego w terminie 23 sierpnia 2021

w Centrum Specjalistycznym BIOMED Borowscy S.J. 59-700 Bolesławiec, ul. Piaskowa 15

Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy w drodze korespondencyjnej.